Realizacja projektu

Pakiety zdrowia i urody

Wartość projektu  ogółem: 1280604.93 zł

wkład Funduszy Europejskich: 894 513,84 zł

opis projektu :

Realizacja projektu została  przeprowadzona przez 2 współpracujące ze sobą przedsiębiorstwa , których partnerstwo zostało określone w umowie zawartej w oparciu o art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.Projekt dotyczy uruchomienia nowego ośrodka medycyny estetycznej i kosmetologii. Partnerzy w ramach pakietów usług związanych ze zdrowiem , urodą wprowadzą nowe usługi zarówno na rynku jak i na poziomie przedsiębiorstw. Projekt ma na celu wprowadzenie nowego modelu zarządzania w przedsiębiorstwach partnerów poprzez świadczenie usług w pakiecie . Nowy model sprzedaży , promocji , świadczenia usług wpłynie na wzrost konkurencyjności , zwiększenie ilości kontraktów i wzrost zdolności inwestycyjnych co jest spójne z celem działania 1.4.2. schemat B pakietowanie produktów i usług. Priorytet inwestycyjny 3b. „Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia.